EU podrška

eu-giz
eu

Razvojni projekat sufinansiraju Evropska unija (EU) i vlada SR Njemačke (BMZ) putem EU4Business projekta u BiH

O EU4Business projektu

Mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju rast i otvaraju nova radna mjesta. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Evropske unije potiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj.
Za ovu svrhu, ukupno 10 miliona evra namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava.
Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja preduzeća, farmeri i preduzetnici, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i ugrožene grupe. Projekat se također bavi poboljšanjem poslovnog okruženja u BiH. Rezultati će se mjeriti novim radnim mjestima te povećanim izvozom i prodajom, kao i boljim korištenjem EU fondova.
EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona evra). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Kratak opis projekta Novalis


Opšti cilj
Poboljšana konkurentnost izvozno orijentisanih MSP u sektorima metaloprerade i drvoprerade u BiH sa pozitivnim uticajem na dodatu vrijednost i zapošljavanje visokokvalifikovanih osoba. Specifični cilj: Funkcionalna regionalna inovaciona mreža koja stvara inovacije sa većom dodanom vrijednosti za MSP u sektorima metaloprerade i drvoprerade koji izvoze na jedinstveno tržište EU i u zemlje CEFTA-e.

Glavne aktivnosti
1. Uspostavljanje, promocija i korištenje čvorišta za razvoj proizvoda i procesa od strane MSP koja su spremna za uvođenje novih proizvoda, optimizaciju procesa, digitalizaciju, agilne timove, dizajn i izradu prototipova.
2. Uspostavljanje, promocija i korištenje studentske laboratorije za inovacije i događaja za studente i mlade profesore, moderiranje grupnog rada o idejama za nove proizvode, individualno mentorstvo i praksa u kompanijama, takmičenja za nove ideje i dizajn, prezentacije tehnologija.
3. Osnivanje i promocija Kluba za poslovne inovacije - razmjena stavova o izazovima i praksama (događaji), istraživanje inovativnih MSP, promocija inovativnih praksi i preporuka o politikama (web).
4. Razvoj i transformacija sektorskih odbora metaloprerade i drvoprerade u industrijsku inovativnu mrežu sa izvoznom orijentacijom koja uključuje IKT, dizajn i prateće strukture - sastanci, radionice i konferencije, preporuke za politike, zagovaranje i promocija.
Trajanje projekta: juli 2020 – decembar 2021.
Više informacija o projektu KRIN je dostupno na web stranici www.edabl.org.