klik-logo

KLUB INOVATIVNIH KOMPANIJA

O inovacijama


S obzirom na to da riječ „inovacije“ često izaziva različite asocijacije, potrebno je razjasniti šta se pod tim pojmom podrazumijeva. Referentnom se smatra OCED definicija po kojoj inovacije predstavljaju „primjenu novog ili značajno unaprijeđenog proizvoda (dobra ili usluge) ili procesa, novog marketinškog metoda ili novog načina organizacije poslovanja, radnog mjesta ili eksternih odnosa“ (Oslo priručnik, OECD/Eurostat, 2005).

Ključno razlikovanje inovativnih kompanija u odnosu na većinu ostalih u našem okruženju čini kreativna orijentacija na razvoj vlastitih proizvoda/usluga fokusiranih na potrebe kupaca, koja se skladno kombinuje sa radom po naružbi, kad za tim ima prilike i potrebe. Takva orijentacija ovim kompanijama omogućuje znatno veću fleksibilnost i otpornost na sve češće iznenadne udare na tržištima u globalnim lancima vrijednosti.

Eda kontinuirano radi na istraživanju, promociji i pružanju podrške preduzećima u uvođenju inovacija. Ovdje možete naći neke od korisnih i zanimljivih izvora na ovu temu.

Preporuke za MSP u oblasti intelektualne svojine

Preporuke ukazuju na mogućnosti unapređenja konkurentnosti preduzeća putem zaštite i korišćenja prava intelektualn svojine (IS). Prve dvije grupe preporuka se odnose na odlučivanje o korišćenju sistema IS u poslovanju i uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja IS, dok se ostale četiri grupe preporuka odnose na proces zaštite različitih oblika IS. Preporuke su pripremljene u okviru projekta NOVALIS koji sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.

Godina izdanja: 2021.

Autor: Ana Špirić

https://bit.ly/3lCBRPo

Kako do veće dodane vrijednosti - Priče inovativnih kompanija iz našeg okruženja

Publikacija sadrži „kolaž“ priča o inovativnim preduzećima sa područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Pripremljena je sa željom da skrenemo pažnju na važnost posjedovanja vlastitog proizvoda i izgradnje vlastitog brenda, kao i na one poslovne funkcije koje tome posebno doprinose. Publikacija je pripremljena u okviru projekta NOVALIS koji sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.

Godina izdanja: 2020.

Urednici: Miloš Šipragić, Goran Janković

https://bit.ly/3bukUDJ

Inovacije - zašto i kako

U publikaciji su definisani najvažniji pojmovi u vezi sa inovacijama i prikazano je trenutno stanje u vezi sa inovacijama u sektorima prerade metala i drveta. Takođe, prikazani su neki od dobrih primjera saradnje i ukazano je na moguće dalje aktivnosti za unapređenje kapaciteta, a posebno interakcija, u cilju povećanja broja inovacija u preduzećima. Publikacija je pripremljena u okviru projekat KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže.

Godina izdanja: 2018

Autor: Goran Janković

https://bit.ly/2JxgwUu

Strateški okvir za inovacija u preduzećima - Policy Brief

U brifu se govori o značaju inovacija za konkurentnost preduzeća, potrebi jačanja kapaciteta preduzeća i institucija podrške i interakcija između njih. Zagovara se potreba pripreme strategije inovacija, koja bi dala orijentaciju i okvir za djelovanje u ovoj oblasti. Takođe, opisan je preporučeni pristup u izradi ovog dokumenta koji uvažava kompleksnost i koji treba da omogući prelaz od prve, eksperimentalne faze, preko faze pilotiranja, do faze kreiranja strategije i eksploatacije već provjerenih i razrađenih koherentnih politika podrške inovacijama u MSP. Brif je pripremljen u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže.

Godina izdanja: 2018

https://bit.ly/2RnERPs

Interakcije i saradnja u uvođenju inovacija u preduzećima - Policy Brief

Brif ukazuje na važnost i potrebu unapređenja interakcija i saradnje kako između preduzeća, tako i između preduzeća i institucija podrške, da bi se povećao broj inovacija u preduzećima. Navode se dobri primjeri interakcija između preduzeća (u formi sastanaka sektorskih odbora, studijskih posjeta, baze podataka sa kapacitetima preduzeća i dr.), te između preduzeća i konsultantskih kuća, obrazovnih ustanova i institucija. Brif je pripremljen u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže.

Godina izdanja: 2018

https://bit.ly/2AEegrG

Inovacije i intearkcije - ključni faktori razvoja preduzeća

U prvom dijelu studije su razjašnjeni najvažniji pojmovi u vezi sa inovacijama, dok drugi dio sadrži prikaz kvantitativnih pokazatelja koji se odnose na inovacije preduzeća u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, na Zapadnom Balkanu i EU. U trećem dijelu su predstavljeni nalazi provedenog istraživanja o stanju, kapacitetima, praksi inovacija, barijerama i mogućnostima za unapređenje inovacija u odabranim preduzećima drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora. U posljednjem dijelu studije su predstavljeni nalazi istraživanja o razlozima za (ne)saradnju među preduzećima, na osnovu drugog istraživanja koje je bazirano na istraživačkom pristupu i metodologiji koja je posebno osjetljiva na kompleksne probleme (tzv. Cynefin okvir, uz primjenu programa SenseMaker). S obzirom na to da je riječ je novom istraživačkom pristupu i metodologiji u globalnim razmjerama i da su istraživanja bazirana na njima veoma rijetka, ovo istraživanje u tom smislu ima i pionirski karakter. Projekat KRIN kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ.

Godina izdanja: 2018

Autori: Stevo Borojević, Pavle Miovčić, Miloš Šipragić i Goran Janković

https://bit.ly/2PCUgL8